Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kerstholt Belastingadviseur

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden; Opdrachtnemer h.o.d.n.: Kerstholt Belastingadviseur/ Kerstholt Belastingconsulent, gevestigd te Haren.

1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden, waarvan opdrachtgever heeft kennis genomen, maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover opdrachtnemer deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Gegevens en informatie

3.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtnemer geeft geen garantie voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren aan derden of te exploiteren.

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht

6.1 Ieder is op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht hetgeen hem of haar uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld niet verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet. Deze verplichting  geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties, Identificatie- en Meldplicht voor beroepsgroepen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking.

6.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

Artikel 7 Honorarium

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening of tegen contante betaling binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is.

8.2 Alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.

8.3 Alle kosten die opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij In de kosten wordt veroordeeld.

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft – van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
  • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

10.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt.

10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.5 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 11 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar opdrachtnemer gevestigd is.