Selecteer een pagina

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting betrekt inkomsten uit diverse bronnen van natuurlijke personen, die al of niet ondernemer zijn, in de belastingheffing. In deze belasting komt vooral de heffing naar draagkracht tot uitdrukking. Niet alleen wordt door middel van aftrekposten met iemands persoonlijke omstandigheden rekening gehouden tot op een bepaalde hoogte, maar ook is het tarief in box 1 progressief, zodat hogere inkomens meer betalen dan lagere. Er worden drie soorten inkomen onderscheiden verdeeld in drie boxen: inkomen uit werk en woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Loonheffingen

De meeste mensen verkrijgen hun inkomsten door te werken in loondienst en hebben uit dien hoofde te maken met loonheffing. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies weknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Om te voorkomen dat mensen achteraf geen belasting meer zouden kunnen betalen, omdat zij het verdiende geld al hebben uitgegeven, is in Nederland gekozen voor het systeem dat de werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffing op het loon inhoudt en deze rechtstreeks aan de fiscus afdraagt.

Omzetbelasting

De omzetbelasting is een belasting die wordt geheven van een ondernemer in Nederland over de behaalde omzet, dat zijn alle leveringen van producten en diensten in het kader van de onderneming verricht in een bepaalde periode. Ondernemers kunnen de omzetbelasting die aan hun onderneming in rekening is gebracht op hun inkopen aftrekken van de door hun verschuldigde omzetbelasting op hun verkopen.

Dividendbelasting

Voor zover de winst, die een besloten vennootschap of naamloze vennootschap maakt, is verdeeld over de aandeelhouders wordt er dividendbelasting geheven over de opbrengst.

Vennootschapsbelasting

Wat de inkomstenbelasting is voor de natuurlijke persoon, is de vennootschapsbelasting voor de rechtspersoon zoals de B.V.. Ook de vereniging en de stichting zijn belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven.

Schenkbelasting

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde die iemand krijgt door bevoordeling uit vrijgevigheid. Een gift is wel de meest bekende bevoordeling uit vrijgevigheid.

Erfbelasting

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat door erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van dat overlijden in Nederland woont.

Boekhouden

Ieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent alsmede het bestuur van een rechtspersoon is verplicht om van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op elk moment de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. In de praktijk blijkt dat niet iedere ondernemer zelf snel en eenvoudig zijn boekhouding op orde kan brengen. In die gevallen loont het een deskundige in te schakelen. De voordelen daarvan zijn dat fouten worden vermeden, afwijkingen en bijzonderheden worden gesignaleerd, belastingregels (fiscale winst- en waarderingsregels) juist worden toegepast en zo nodig bedrijfsadvies wordt gegeven bijvoorbeeld als kengetallen als solvabiliteit en rentabiliteit daartoe aanleiding geven.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van een onderneming of non-profit organisatie op de einddatum en van de resultaten over het jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening of staat van baten en lasten, met overzichten en toelichtingen.

Middeling

Middeling is een regeling uit de inkomstenbelasting die er in voorziet bij grote verschillen in inkomens in drie achtereenvolgende kalenderjaren een herberekening van de belasting te maken waarbij aan elk jaar het gemiddelde inkomen van die drie jaren wordt toegerekend.

Bezwaar- en beroepschrift

Ieder die het niet eens is met de hoogte van het vastgestelde belastingbedrag op de definitieve aanslag inkomstenbelasting kan binnen een termijn van zes weken na de dagtekening bezwaar maken bij de belastingdienst. Een beroepschrift kan binnen zes weken na de uitspraak op het bezwaarschrift worden ingediend bij de belastingkamer van de rechtbank.

Bezwaarschrift WOZ-waarde
De onroerende-zaakbelasting is een gemeentelijke belasting die wordt geheven over de waarde van in Nederland gelegen onroerend goed. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking van de gemeente waarin het onroerend goed is gelegen. Iedere eigenaar van onroerend goed die het niet eens is met de hoogte van de vastgestelde waarde kan binnen zes weken na de dagtekening bezwaar maken bij de gemeente.

Overeenkomst
In een overeenkomst bepalen twee of meer partijen hoe zij hun verhouding met elkaar willen regelen met betrekking tot een bepaalde zaak. Voorbeelden van overeenkomsten zijn de vaststellingsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst en de geldleningsovereenkomst.

Executeur
De executeur voert de werkzaamheden uit die het overlijden met zich meebrengt. De executeur wordt benoemd bij testament, waarin zijn bevoegdheden staan omschreven. Hij legt rekening en verantwoording af aan de erfgenamen, zorgt voor de boedelbeschrijving en is bevoegd aangifte erfbelasting te doen.

Zorg- en huurtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor de verplichte hoge zorgverzekeringspremie. Het recht op zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het vermogen.
De huurtoeslag is een toeslag waar u recht op hebt als u een hoge huur betaalt en is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Advies
Advies is een schriftelijk of mondeling geuite op kennis gebaseerde raadgeving over een zaak die in behandeling is.

error: Content is protected !!